Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål
§1. Clubben Cyclisten er stiftet d. 22.08.1909. Hjemsted i Gladsaxe Kommune.

§2. Klubbens formål er gennem træning, deltagelse i stævner og turneringer, afholdelse af landevejsvæddeløb, turistløb, klubture, socialt samvær og virke for cykelsportens
fremme. Klubben skal være medlem af Danmarks Cykle Union.

Kapitel 2 Foreningens medlemmer
§3. Som medlem kan enhver uberygtet person, såvel dame som herre optages.

§4. Ved indmeldelse betales et års kontingent forud. Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

§5. Udgår

§6. Ingen har medbestemmelsesret over anvendelse af klubbens midler, før de har været medlem i et år. Dispension kan gives ved 100 % enig bestyrelse.

§7. Medlemmer, hvis adfærd giver anledning dertil, kan af bestyrelsen ekskluderes, dog skal en sådan eksklusion forelægges på den førstkommende generalforsamling.

Kapitel 3 Klubbens ledelse

§8. Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle klubbens anliggender, og dens beslutninger er gyldige uanset de fremmødtes antal. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal. Skriftlig afstemning kan foretages, når dirigenten, bestyrelsen eller mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer ønsker det.

§9. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til alle medlemmer. På generalforsamlingen vælges
som punkt 1 en dirigent, der leder forhandlingerne og påser at foreningens vedtægter overholdes, samt at kun de sager der er opført på dagsordenen kommer til afgørelse.
Dagsorden for ordinær generalforsamling
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Kasseren foreligger det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent efter forslag fra bestyrelsen.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse, bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

§ 10. Forslag, der ønskes behandlet på ordinære generalforsamling, skal være kasseren i hænde 8 dage forinden dens afholdelse.

§11. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der har været medlem af klubben et år og er gyldigt medlem. Dog kan medlemmer der opfylder § 6
stemme.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne stiller skriftligt forlangende herom. (Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som nævnt i §9).

§ 13. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Sådanne ændringer eller tilføjelser kan kun vedtages på den ordinære generalforsamling.

§ 14. Bestyrelsen kan består af 2 til 7 medlemmer. Kasseren vælges særskilt af
generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer konstituerer sig på første møde efter
generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for 1 år adgange. Kasseren vælges på
ulige årstal, revisor vælges for 1 år adgangen
Bestyrelsen er ulønnet, men kontingentfri. Bestyrelsen konstituerer sig selv som en forretningsbestyrelse med hver sine ansvarsområder.
Kasseren her tegningsret over for kommunen. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsgangen for sit virke.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når kasseren samt mindst 2/3 bestyrelses- medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed afgør kassererens stemme udslaget. Bestyrelsen kan suppleres med en rytterrepræsentant, der har tale- men ikke stemmeret.

Kapitel 4 Regnskab og revision

§15. Kasseren fører klubbens regnskaber og er til enhver tid pligtig til på bestyrelsens forlangende at fremlægge regnskabet.
Penge eller værdier indsat i bank eller sparekasse kan kun hæves af kasseren og et
af bestyrelsen udvalgt bestyrelsesmedlem.
Kasseren skal aflægge revideret årsregnskab på enhver ordinær generalforsamling.
Revision af regnskabet skal finde sted 14 dage før hver ordinær generalforsamling, hvorefter kasseren senest 8 dage før denne tilstiller bestyrelsen dette vedlagt revisionens originale bemærkninger.

§16. Bestyrelsen er i specielle tilfælde berettigede til som medhjælp i dens arbejde på eget ansvar til ordinære medlemmer, at overdrage sådanne specielle hverv, hvortil der måtte vise sig særligt egnede, ligesom bestyrelsen kan antage medhjælp af forskellige slags.

Kapitel 5 Klubbens opløsning

§17. Så længe 7 medlemmer er i klubben betragtes den som bestående. Går antallet herunder er klubben opløst, og dens tilstedeværende midler, formue og ejendele kan ingensinde deles, men skal i sådant tilfælde tilfalde den øverste institution indenfor Danmarks Cykle Union.
Februar 2016

2018